Facility management

 
Naším záměrem je zajištění optimálně vynaložených výdajů, které jsou přímo v souvislosti se
spotřebou energie, servis technologického aparátu, správa nezbytných oprav a dozor nad
pravidelnými revizemi veškerých systémů v budově.
K zabezpečení poskytovaných služeb (ostraha, úklid, recepce, technický chod, ekonomická
aktivita, atd.)nepřistupujeme jako k seskupení singulárních prací, ale v naší koncepci zde
mluvíme o souhrnné aktivitě, kde jsou tyto služby propojeny a spravovány tak, aby
ve výsledném účinku produkovaly vně objektu sympatické klima.
Our intention is to ensure optimally incurred expenses, which are directly related to energy consumption, service of the technological apparatus, management of necessary repairs and supervision of regular revisions of all systems in the building.
We do not approach the security of the services provided (security, cleaning, reception, technical activities, economic activity, etc.) as a grouping of singular works, but in our conception we are talking about a comprehensive activity, where these services are connected and managed in such a way that in the resulting effect they produce a comfortable climate inside the building.

 

  • management and maintenance of buildings
  • managing desktops
  • fleet management
  • management of the key fleet economy
  • warranty and post-warranty service
  • 24/7 emergency service